STATUT SZKOŁY


 

 

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Wymysłowie

 

 

Spis treści:

Rozdział I       Postanowienia wstępne

Rozdział II     Cele i zadania szkoły

Rozdział III    Organy szkoły i ich kompetencje

                         Dyrektor szkoły

                         Rada Pedagogiczna

                         Samorząd Uczniowski

                         Rada Rodziców

                         Rada Wolontariatu

Rozdział IV    Organizacja szkoły

                         Biblioteka szkolna

                         Świetlica szkolna

                         Dożywianie uczniów

                         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

                         Współpraca z innymi placówkami

Rozdział V      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział VI    Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami

Rozdział VII   Uczniowie szkoły

                         Prawa ucznia

                         Obowiązki ucznia

                         Kary i nagrody

Rozdział VIII  Szczegółowe warunki i sposób oceniania

Rozdział IX     Ceremoniał szkolny

Rozdział X       Postanowienia końcowe

ANEKS           Wewnętrzny System Oceniania

 

 PEŁNA TREŚĆ STATUSU DO POBRANIA PONIŻEJ

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wymysłowie